Ogłoszenie o promocji pod nazwą: „Black Month Selium”

I. Informacje ogólne:

1. Niniejsze ogłoszenie stanowi Ogłoszenie o promocji w rozumieniu §14 ust. 3 Regulaminu Ogólnego Shoper, dostępnego na stronie internetowej Shoper pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/licencja-oplata-abonamentowa/ – dalej zwanego Regulaminem Ogólnym.

2. Pojęcia i terminy zamieszczone w niniejszym Ogłoszeniu o Promocji, o ile z jego treści nie wynika wprost co innego, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Ogólnym.

II. Szczegółowy opis warunków promocji „Black Month Selium”:

1. Opis Usługi promowanej (usługi objętej niniejszą promocją) oraz korzyści, którą otrzymuje uczestnik promocji z tytułu udziału w promocji:

1.1. Promocja dotyczy Usługi obsługi internetowej platformy sprzedażowej uczestnika promocji przez Shoper, świadczonej w oparciu o model abonamentowy, na podstawie indywidualnej umowy zawieranej pomiędzy Shoper a uczestnikiem promocji (dalej jako „Umowa”).

1.2. Z tytułu udziału w promocji uczestnik promocji uzyskuje korzyść polegającą na udzieleniu uczestnikowi promocji rabatu w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) w zakresie dotyczącym wynagrodzenia ryczałtowego (abonamentu) przysługującego Shoper od uczestnika promocji w okresie dwóch pierwszych miesięcy obowiązywania Umowy.

2. Świadczenia przysługujące Użytkownikowi z tytułu udziału w promocji, inne niż obniżona cena Usługi promowanej

Nie dotyczy.

3. Okres trwania promocji:

3.1. Promocja trwa od 01.11.2023 r. (od godziny 00:01) do dnia 30.11.2023 r. (do godziny 23:59).

3.2. Shoper zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminów trwania promocji, wedle własnego uznania.

4. Regulaminy znajdujące zastosowanie do promocji oraz do Usługi promowanej:

Poza niniejszym Ogłoszeniem o promocji, do promocji zastosowanie mają:
1) Regulamin Ogólny,
2) postanowienia Umowy.

5. Sposób płatności ceny Usługi promowanej:

Zapłata ceny Usługi promowanej będzie następować w okresach oraz w terminach wskazanych w treści Umowy.

6. Osoby, do których promocja jest skierowana:

Promocja jest kierowana do Przedsiębiorców.

7. Tryb Zakupu Usługi promowanej:

7.1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które w okresie trwania promocji dokonają:

1) Rejestracji Usługi promowanej – to jest pierwszego Zakupu tej usługi w ogóle, albo

2) Zakupu Usługi promowanej – to jest kolejnego Zakupu tej usługi – w odniesieniu do uczestników promocji, którzy w przeszłości dokonali Zakupu Usługi promowanej.

7.2. Usługa promowana zostanie uznana za zakupioną na warunkach promocyjnych, wskazanych w ust. 1 Ogłoszenia, jeżeli:

1) uczestnik promocji dokona Zakupu usługi w okresie trwania promocji lub

2) uczestnik promocji w okresie trwania promocji skieruje zapytanie o Usługę promowaną, złoży zamówienie na Usługę promowaną, wniosek o wycenę lub w inny sposób zainicjuje proces Zakupu, w wyniku czego, ostatecznie dokona on Zakupu/Rejestracji tej usługi w okresie nie dłuższym niż 19 (dziewiętnastu) dni roboczych, licząc od:

a) dnia zakończenia okresu promocji, albo

b) otrzymania odpowiedzi ze strony Shoper na swoje zapytanie, zamówienie czy inne tego rodzaju działanie – jeżeli taka odpowiedź ze strony Shoper jest niezbędna dla dokonania Zakupu/Rejestracji Usługi promowanej
w zależności od tego, co nastąpi później.

8. Pozostałe warunki skorzystania z promocji:

Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

1) nie dokonały nigdy wcześniej Zakupu Usługi promowanej albo

2) w przeszłości dokonały Zakupu Usługi promowanej, lecz od momentu ustania tej Usługi do momentu rozpoczęcia promocji upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

9. Limit ilości Usługi promowanej (§14 ust. 4 Regulaminu ogólnego):

W ramach promocji ten sam uczestnik promocji może dokonać Zakupu wyłącznie jednej Usługi promowanej.

10. Limit zbiorczy (§14 ust. 4 Regulaminu Ogólnego)

Limit zbiorczy nie ma zastosowania.

11. Wysokość lub sposób ustalenia kary umownej z tytułu naruszenia warunków promocji (§14 ust. 12 Regulaminu Ogólnego)

Nie ma zastosowania.

12. Inne postanowienia:

12.1. W razie niedochowania warunków Zakupu Usługi Promowanej określonej w Ogłoszeniu przyjmuje się, że Usługa promowana została zakupiona na warunkach standardowych, to jest bez korzyści opisanych w ust. 1 i 2. niniejszego Ogłoszenia.

12.2. O ile Shoper nie postanowi inaczej, niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Usługi Promowanej.