Regulamin promocji „SELIUM BLACK WEEK 2022” dla nowych klientów

 

  1. Przedmiot Regulaminu
  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Shoper S.A. usługi obsługi internetowej platformy sprzedażowej (Usługa). 
  1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia indywidualnej umowy o świadczenie usługi obsługi internetowej platformy sprzedażowej, którą Shoper zawrze z Użytkownikiem korzystającym z promocji (dalej: Umowa).
  1. Organizatorem promocji przewidzianej Regulaminem jest Shoper Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203, KRS: 0000395171, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Kapitał zakładowy: 2 811 500 zł, w pełni opłacony.
  1. Warunki promocji
  1. Możliwość skorzystania przez Użytkownika z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od:

1/ braku nieuregulowanych należności Użytkownika wobec Shoper z jakiegokolwiek tytułu,

2/ akceptacji Regulaminu przez Użytkownika,

3/ zawarcia przez Shoper z Użytkownikiem indywidualnej Umowy.

  1. Shoper Dział Selium oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z Usługi: 

 „Dwa miesiące abonamentu usług Selium za 50%”

  1. „Dwa miesiące abonamentu usług Selium za 50%” oznacza udzielenie Zamawiającemu rabatu w wysokości 50% w zakresie dotyczącym wynagrodzenia ryczałtowego (abonamentu) przysługującego Shoper Dział Selium w okresie dwóch pierwszych miesięcy obowiązywania Umowy.
  1. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2022-11-10 do dnia 2022-12-31 godz. 23:59:00 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie zawarli z Shoper Dział Selium indywidualną Umowę, niezależnie od posiadanych subskrypcji na abonament sklepu Shoper.
  1. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez Shoper S.A.