Regulamin Usługi audytu konta Amazon

 

  • 1 Postanowienia ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi audytu konta przeznaczonego do sprzedaży towarów lub usług (dalej łącznie jako „Produkty”) na platformie internetowej Amazon (dalej „Konto”), dostępnej pod adresem internetowym www.amazon.pl (zwanej dalej: „Usługą Audytu”) przez Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawiej 9, 31 – 154 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000395171, którego akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 2 811 500 zł, opłacony w całości (zwaną dalej „Shoper”).

 

  1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej marki Selium pod adresem: https://selium.eu/pl/regulamin-uslugi-audytu-konta-amazon/.

 

  • 2 Zakres oraz zasady korzystania z Usługi Audytu

 

  1. Zakres świadczenia Usługi Audytu obejmuje:

1) analizę danych zgromadzonych na Koncie, w tym w szczególności historii transakcji, rodzaju i wartości sprzedawanych Produktów (dalej „Analiza”);

2) sporządzenie pisemnego raportu zawierającego ocenę dotychczasowego funkcjonowania Konta oraz rekomendacje co do podjęcia działań umożliwiających optymalizację korzystania z Konta przez Klienta (dalej „Raport”); Raport jest sporządzany w terminie 10 dni od dnia spełnienia przez Klienta wszystkich warunków określonych w ust. 2 poniżej. Raport jest przesyłany do Klienta w formacie PDF, za pośrednictwem wiadomosci email, na adres email wskazany przez Klienta w toku rejestracji Usługi Audytu;

3) zdalną konsultację ze specjalistami Shoper – za pośrednictwem uzgodnionego na bieżąco kanału komunikacji (telefon, komunikator internetowy), w celu omówienia Raportu – w wymiarze do 2h zegarowych (dalej „Konsultacja”). Konsultacja jest przeprowadzana po sporządzeniu Raportu i jego przekazaniu Klientowi. Shoper uzgadnia z Klientem na bieżąco termin przeprowadzenia Konsultacji. Shoper podejmuje próbę przeprowadzenia Konsultacji przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania Klientowi Raportu. Jeśli w tym okresie nie da się przeprowadzić Konsultacji z przyczyn leżących po stronie Klienta (w tym w szczególności – z powodu braku uzgodnienia terminu lub sposobu przeprowadzenia Konsultacji), wówczas obowiązek Shoper przeprowadzenia Konsultacji wygasa. Wygaśniecie obowiązku przeprowadzenia Konsultacji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie upoważnia Klienta do żądania zwrotu wynagrodzenia za Usługę Audytu w jakiejkolwiek części.

 

  1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Audytu jest:

1) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz

2) przekazanie Shoper przez Klienta danych dostępowych do Konta (login, hasło) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Analizy, to jest w zakresie zakładek „Bussiness Reports” oraz „Advertising Campaign Manager”, w trybie „View only” (bez możliwości edycji). Klient nie udostępnia Shoper na potrzeby wykonania Usługi Audytu danych osobowych osób nabywających Produkty za pośrednictwem Konta ani danych kart płatniczych.

3) opłacenie przez Klienta pełnej kwoty wynagrodzenia za Usługę Audytu.

Nabycie (rejestracja) Usługi Audytu jest dokonywane drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, którą Klient pobiera ze strony internetowej Shoper: https://www.shoper.pl/appstore-aplikacje/

4. Klient jest zobowiązany do współpracy z Shoper w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi Audytu, w tym – do udzielania niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Konta. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania Usługi Audytu lub opóźnienie wykonania Usługi, jeśli Klient nie wywiązuje się w sposób należyty z obowiązku współpracy, o którym mowa w tym ustępie.

 

5. Usługa Audytu nie obejmuje wdrożenia przez specjalistów Shoper jakichkolwiek działań rekomendowanych w Raporcie.

 

3 Dane osobowe

Na potrzeby wykonania Usługi Audytu Klient nie udostępnia Shoper danych osobowych osób nabywających Produkty za pośrednictwem Konta, ani danych osobowych jakichkolwiek innych osób trzecich.

 

4 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin usługi SaaS, dostępny na stronie internetowej Shoper pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/regulamin-promocji/ oraz przepisy prawa polskiego.

 

  1. Shoper zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Shoper powiadamia Klienta w formie wiadomosci email, przesyłając mu jednocześnie tekst zmiany. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od wysłania do Klienta wiadomosci email wskazanej w zdaniu poprzedzającym, o ile klient przed upływem tego terminu nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy na świadczenie Usługi Audytu. Oświadczenie takie wywołuje skutek z momentem jego doręczenia Shoper. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie Usługi Audytu w tym trybie, Shoper zwraca na rzecz Klienta wynagrodzenie za Usługę Audytu, pomniejszone o wartość prac wykonanych do dnia ustania umowy.

 

  1. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia woli Klienta w przedmiocie akceptacji Regulaminu, Strony zgodnie oświadczają, że uiszczenie przez Klienta pełnej kwoty wynagrodzenia za Usługę Audytu, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.