Regulamin promocji “ Obsługa dodatkowego marketplace  przez dział Selium

 1. Przedmiot Regulaminu
 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Shoper S.A. – usługi obsługi internetowej platformy sprzedażowej (Usługa).
 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawartej przez Zamawiającej z Shoper S.A. indywidualnej umowy o świadczenie usługi obsługi internetowej platformy sprzedażowej (dalej: Umowa). Terminy pisane w Regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie nadanie im w Umowie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 1. Organizatorem promocji przewidzianej Regulaminem jest Shoper Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203, KRS: 0000395171, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Kapitał zakładowy: 2 811 500 zł, w pełni opłacony.
 1. Warunki promocji
 1. Możliwość skorzystania przez Zamawiającego z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od:
  1/ posiadania przez Zamawiającego aktywnej Usługi (obowiązywania Umowy),
  2/ braku nieuregulowanych należności Zamawiajacego wobec Shoper z jakiegokolwiek tytułu,
  3/ akceptacji przez Zamawiającego Regulaminu.
 1. Shoper oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z Usługi: „Obsługa dodatkowego marketplace” w cenie 500,00 zł/mc netto
 2. „Obsługa dodatkowego marketplace” oznacza zmianę zakresu Usługi przyjętą w obowiązującej miedzy stronami Umowy polegającą na świadczeniu przez Shoper Usługi w odniesieniu do platformy sprzedażowej dotychczas nie objętej Umową (dalej „dodatkowy marketplace”). Lista platform sprzedażowych, dla których możliwe jest świadczenie Usługi oraz zakres Usługi stanowi załącznik do Regulaminu.
 1. Usługa w zakresie dodatkowego marketplace w cenie 500,00 zł netto miesięcznie świadczona będzie przez okres równy pozostałemu (na dzień złożenia zamówienia dot. dodatkowego marketplace) okresowi trwania Umowy.
 1. Opłata z tytułu świadczenia Usługi dla dodatkowego marketplace płatna jest w terminie płatności wynagrodzenia ryczałtowego (abonamentu) z tytułu Usługi określonym w Umowie.
 1. Zamawiający wyraża wolę skorzystania z promocji (składa zamówienie) w formie wiadomości e-mail kierowanej do doradcy klienta delegowanego przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym przy świadczeniu Usługi. W wiadomości niezbędne jest wskazanie dodatkowego marketplace z listy stanowiącej załącznik do Regulaminu. Wiadomość e-mail poczytuje się, za akceptację Regulaminu przez Zamawiającego. Zmiana Umowy polegająca na świadczeniu przez Shoper Usługi dla dodatkowego marketplace następuje po zatwierdzeniu zamówienia przez Shoper w formie wiadomości e-mail i/lub przez faktyczne rozpoczęcie świadczenia Usługi dla dodatkowego marketplace.
 1. Zamawiający może skorzystać z promocji „Obsługa dodatkowego marketplace” jedynie w odniesieniu do jednej platformy sprzedażowej.
 1. W przypadku przedłużenia Umowy o kolejny okres, świadczenie Usługi w odniesieniu do dodatkowego marketplace będzie następowało zgodnie z cennikiem obowiązującym w dacie przedłużenia Umowy.
 1. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2022-11-10 do dnia 2022-12-31 godz. 23:59:00 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie złożyli zamówienie zgodnie z ust. 6.
 1. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez Shoper S.A.

 

Lista platform sprzedażowych: 

Lista platform sprzedażowych Przewidywane do wykonywania przez Wykonawcę czynności

Amazon

Etsy

eBay

Kaufland.de
Mall.cz
Cdiscount.fr

Emag

ePrice.it

Allegro

Shopee
Zalando

• założenie i konfiguracja konta

• przygotowanie regulaminów

• integracja kont z zewnętrznymi systemami

• wdrożenie do 10 nowych produktów miesięcznie

• tłumaczenia

• odpowiednie dopasowanie słów kluczowych

• optymalizacja treści pod kątem SEO

• przygotowanie grafik i zdjęć produktowych

• modyfikacja istniejących już grafik

• kontakt z klientem

• rozwiązywanie problemów technicznych na platformie

• obsługa zwrotów i reklamacji

• obsługa i konfiguracja kampanii reklamowych i akcji

promocyjnych